Особености на народнопесенния диалект

17 май 2019

Музикалният фолклор на Северозападна България

Северозападната фолклорна област граничи на изток с река Тимок, на запад с река Вит, на север със Стара планина и на юг – река Дунав. Границите ѝ са очертани от българския фолклорист Васил Стоин в неговия първи и най-голям сборник „От Тимок до Вита“.

В тази област преобладава едногласният начин на изпълнение на народните песни. Двуглас се среща само на отделни места в някои селища до Омуртаг, в които живеят преселници от Западните покрайнини, както и Нови Пазар с преселено население от Свогенско, Софийско. С миграцията на население от Средна Западна в Североизточна България се е пренесла и спецификата на шопското двугласно пеене, което обаче остава изолирано явление.

Особено характерно за музикалнофолклорния стил на разглежданата област е двувременният размер.Неравноделните размери също имат приложение предимно в някои от обредните и хороводните песни, но техният процент решително намалява с отклонението в източна посока.

Безмензурните мелодии по подобие на тракийските песни разкриват богатство на интонационната линия, структурно изграждане в рамките на по-разширена строфа, ярка орнаментика, като резултат от влияние на местната традиция и импровизационно майсторство.
Ладовата организация на песните се постига предимно върху основата на диатониката – дорийският, йонийскияj и фригийският тетрахорд, еолииският лад, който намалява на изток, и дорийският лад, който показва чувствително увеличение в Североизточна България.

Както навсякъде в страната, така и тук седянката е подходяща среда за всякакъв вид песни, поради разнородния състав на присъствуващите, продължителността на седенкуването и възможността за контакт между седенкарите. Много от седенкарските песни имат плавна мелодична линия, очертана от постепенни мелодични ходове, понякога прекъсвани от терцов, квартов или квинтов скок.

В метрично отношение в Северозападна България се наблюдава подчертано многообразие – срещат се 2/4, 3/4, 5/16, 7/16, 9/16, 11/16, 12/16, 13/16 и др. размери.

Коментарите са затворени.