Особености на народнопесенния диалект

17 май 2019

Музикалният фолклор на Добруджа

Географската и демографска представа за Добруджа днес описва административно границите на Толбухинска и Силистренска област. Коренните жители – „елийци“, населяват Силистра и Тутракан, на второ място са преселниците от Провадийско. Към тях трябва да прибавим и идващите от най-старото население на Североизточна България – „поленци“ – дошли от Шумен и Разград. Съжителството и взаимното влияние на различните музикални диалекти, присъщи на отделни етнически групи, довеждат добруджанския музикален фолклор до развитие и обогатяване. Поради това, той се обособява с някои свои характерни черти, като отделен музикално – фолклорен диалект.

Народната песен в Добруджа притежяна цялото разнообразие, характерно за общобългарската народна песен, с очебийно родство с народнопесенната практика на цяла Източна България. Във всяко село и до днес намираме песни на хоро, на седянка, на сватба и на нива, коледарски, лазарски и на буенец, и най-много на трапеза. Разбира се, тези песни вече нямат своето място в живота на днешното село, тъй както в миналото, когато са били потребност за лична артистична изява.

Сред седенкарските и песните на трапеза се открояват лирични мелодии с богата орнаментика, повлияна в известна степен от инструменталните възможности на майсторите кавалджии. Част от добруджанските песни на трапеза се обособяват в група на речитативните мелодии. Добруджанската народна песен е запазила своята оригиналност и чистота.

Между записаните в Добруджа музикалнофолклорни материали намираме целия тракийски репертоар.  Тук се изпълнява богатият репертоар на коледния цикъл от песни, характерен с разнообразието от поетични мотиви, мелодично и метроритмично изграждане.

Музикалната традиция в областта е богата и разнообразна. За добруджани са присъщи неравномерните бавни тактове и хороводните мелодии, изпълнявани най-често в 2/4 или 7/8 тактов размер. Песните, носещи се из този регион, възхваляват преди всичко земята и нейното плодородие. Затова и областта е всеизвестна със своите жетварски песни.

Коментарите са затворени.